ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครทนายความขอแรงคามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประจำศาลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562
เอกสารแนบ