ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีบรรพชา อุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีบรรพชา อุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559
นายสมพร อิสระพงศ์ไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีบรรพชา
อุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559