ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธี ทำวัตรเย็น สวดพระพุทธมนต์ นั่งจิตภาวนา

ร่วมพิธี ทำวัตรเย็น สวดพระพุทธมนต์ นั่งจิตภาวนา
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559
นายธีระพล เล็กกระจ่าง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธี
ทำวัตรเย็น สวดพระพุทธมนต์ นั่งจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระศาสดาของพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา อันเป็นวันถวาย
พระเพลิงพระสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร