ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ?พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน?

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ  ?พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน?
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ   หลักสูตร  “พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”  ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดหวัดสกลนคร  ชั้น  3  อาคารศาลจังหวัดสกลนคร    อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์  อภิวิมลลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร  มาเป็นวิทยากรบรรยายและอบรม และนายอำไภย เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและอบรมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสกลนครได้เสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศและให้ข้อมูลคดีแก่ชาวต่างประเทศที่มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล