ศาลจังหวัดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน

โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
ศาลจังหวัดสกลนคร จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และมีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมเพิ่ม
มากขึ้น โดยมี นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการ ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


เอกสารแนบ