ศาลจังหวัดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาดูงาน จากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาและเยี่ยมชมกระบวนการพิจารณาคดี

คณะศึกษาดูงาน จากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาและเยี่ยมชมกระบวนการพิจารณาคดี
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นางดวงเดือน
หวังเจริญกุลชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้พิพากษาให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน จากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ซึ่งมาศึกษาและเยี่ยมชมกระบวนการพิจารณาคดี ณ ศาลจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร


เอกสารแนบ