ศาลจังหวัดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
ศาลจังหวัดสกลนคร จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน
เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่างๆ รวมทั้งการอำนวย
ความยุติธรรมของศาลยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมี นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


เอกสารแนบ