ศาลจังหวัดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในโครงการเครือข่าย
ช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)
ยามยาก สภากาชาดไทย จังหวัดสกลนคร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และ สนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร


เอกสารแนบ