ศาลจังหวัดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

อัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานมาถวาย เป็นพุทธบูชา พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ณ เทสกเจดีย์ เทสรังสี อนุสรณ์ วัดถ้ำขาม

อัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานมาถวาย เป็นพุทธบูชา พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ณ เทสกเจดีย์ เทสรังสี อนุสรณ์ วัดถ้ำขาม
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้
นายธวัช โพธิ์เจริญ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานมาถวาย
เป็นพุทธบูชา พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ณ เทสกเจดีย์ เทสรังสี
อนุสรณ์ วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร


เอกสารแนบ