ศาลจังหวัดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ศาลจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าทางกฎหมายเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันแก่บุคคล
ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลย ผู้ประกันและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวุฒิเกียรติ
กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรม
สกลแกรนด์ พาเลส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


เอกสารแนบ