ศาลจังหวัดสกลนคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

92

วันที่  25  พฤษภาคม   2561               นางสาวพัชรี  ปรีชะนิด  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร  ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานมาถวาย  เป็นพุทธบูชา พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ณ เทสกเจดีย์เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขาม   บ้านคําข่า  ตําบลไร่  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 13
ผบ546/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ1514/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ619/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ896/60
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ1343/60
ฟังอุทธรณ์(โจทก์)
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ1344/60
ฟังอุทธรณ์(โจทก์)
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ1397/60
ฟังอุทธรณ์(โจทก์)
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ2015/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ2420/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ2846/60
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า (โจทก์)
เวลา 9.00 น.
อ2908/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ734/60
ฟังอุทธรณ์(โจทก์)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ735/60
ฟังอุทธรณ์(โจทก์)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.